STATUT UDRUŽENJA


U skladu sa odredbama čl. 11 i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na Skupštini udruženja održanoj dana 08. Novembra 2015., u Beogradu, usvojen je

STATUT
UDRUŽENjA GRAĐANA “ Da se IzvoZdi“
Oblast ostvarivanja ciljeva
Član 1.
Udruženje građana “ Da se IzvoZdi “ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja kulture, umetnosti , obrazovanja i vaspitanja i očuvanju kulturne baštine

Ciljevi udruženja
Član 2.
- prikupljanje arhiviranje i katalogizaciju dela kompozitora 20. i 21. veka sa prostora republike Srbije i prostora bivše SFR Jugoslavije
- digitalizaciju pisanih kompozicija i očuvanje dela kompozitora u elektronskoj formi
- distribuciju dela svoj stručnoj javnosti, a pre svega školama, institutima, orkestrima, ansamblima, profesionalnim muzičarima, studentima i učenicima u zemlji i inostranstvu
- izdavanje nota srpskih kompozitora kroz štampanje u okviru izdavačkih kuća u zemlji i inostranstvu
-izvođenje kompozcija u zemlji i inostranstvu od strane što većeg broja orkestara, pojedinaca i ansambala koji se profesionalno bave muzikom, ali i od strane ansambala koji čine učenici i studenti
- organizovanje muzičkih kampova, muzičkih radionica,umetničkih radionica, majstorskih kurseva i umetničkih performansa
- priprema predloga dopuna plana i programa za osnovne i srednje muzičke škole radi unapređivanja obrazovanja i vaspitanja u muzičkim školama i obogaćenje školskog programa kompozicijama domaćih autora
- priprema predloga dopuna plana i programa za osnovne i srednje škole radi unapređivanja obrazovanja i vaspitanja u svim vrstama škola školama i obogaćenje školskog programa kompozicijama domaćih autora
- priprema predloga dopuna plana i programa za zabavišta i  osnovne i srednje škole radi unapređivanja obrazovanja i vaspitanja  i obogaćenje školskog programa i programa vrtića i zabavišta dečjim pesmama, dečjim operama i  kompozicijama za decu domaćih autora

- distribuciju muzike za odrasle i muzike za decu radio dufiznim agencijama i medijskim kućama
- stvaranje uslova za bavljenje muzikom i umetnošću
- muzičko opismenjavanje i aktivno podučavanje iz oblasti muzike, kulture i umetnosti
- objava knjigi, zbirki, priručnika , publikacija i časopisa, kao i elektronskih medija, CD-ova i DVD-ova u skladu sa zakonom i  registracija izdanja kod nadležnih organa
- objava i komercijalizacija dela domaćih autora na Internet portalima , kao i promocija dela domaćih autora putem socijalnih mreža i Interneta uopšte
- izrada sajtova, kanala i portala radi predstavljanja, afirmacije, očuvanje i distribucije dela domaćih autora
- izrada multimedijalnih projekata, crtanih filmova i elektronskih publikacija u kojima se koristi muzika za decu i odrasle domaćih autora
- omogućavanje i organizovanje odlaska naprednih muzičara koja izvode i dela domaćih autora na takmičenja u zemlji i inotranstvu,
- organizovanje uslova za ekonomične nabavke kvalitetnih instrumenata, notnog materijala i prateće muzičke opreme,
- prikupljanje sponzorskih i donatorskih uplata radi ostvarivanja ciljeva,
- organizovanje seminara, tribina , konkursa, konferencija, stručnih skupova, koncerata, muzičkih festivala , muzičkih takmičenja i umetničkih performansa
- izdavanje biltena i drugih pisanih i elektronskih informacija o kulturi i umetnosti kao i o zbivanju na klasičnoj muzičkoj sceni u zemlji i inostranstvu,
-saradnja sa ostalim institucijama kao i umetničkim udruženjima u zemlji i inostranstvu sa
ciljem unapređivanja i promocije kulture i umetnosti i obrazovanja i vaspitanja
- drugi poslovi od zajedničkog interesa.

Način ostvarivanja ciljeva
Član 3.
Udruženje u ostvarenju ciljeva:
- Pruža pomoć članovima u stvaranju uslova za prikupljanje muzike od strane domaćih autora i ostvaruje kontakte sa medijskim i izdavačkim kućama. Pruža pomoć osobama u bavljenju srpskom muzikom i drugom umetnošću vezanom za muziku i muzička dela, kao što su scenski nastupi, opera, i koncerti, a na osnovu zakona i drugih propisa,
- vrši povezivanje kompozitora i nosioca  autorskih prava kompozitora sa : izvođačima (solistima, ansamblima, horovima, grupama, slobodnim umetnicima), umetničkim kućama, pozorištima i operama, kao  medijskim kućama, izdavačkim kućama, internet izdavačkim kućama i portalima , a sve u cilju korišćenja dela srpskih kompozitora u okviru muzičkih i integralnih umetničkih projekata

- vrši povezivanje kompozitora i nosioca  autorskih prava kompozitora sa : grafičarima i multimedijalnim umetnicima, kao i kompanijama koje vrše obradu slike i zvuka, kao i video i mutlimedijalnu produkciju i scensku produkcju, a sve u cilju korišćenja dela srpskih kompozitora u okviru muzičkih i integralnih umetničkih projekata, filmova i elektronskih publikacija
  - vrši pomoć u kompjuterskoj arhivaciji dela autora, pomoć u grafičkoj obradi, izradi plakata, reklama, filmova i animacija za spektakle i priredbe u kojima se koriste dela domaćih autora,  multimedijalne projekte  i izdanja
- pomaže u organizovanju koncerata, javnih nastupa, muzičkih festivala, muzičkih takmičenja, umetničkih performansa , gostovanja i multimedijalne prezentacije u zemlji i inostranstvu,
- pomaže organizuji na neprofitnoj osnovi koncerata i javnih nastupa mladih muzičara, u skladu sa zakonom i promovisanju mladi neafirmisanih umetnika
- organizuje i učestvuje na tribinama, takmičenjima, seminarima, kampovima, majstorskim kursevima i stručnim skupovima za muzičare i njihove profesore u zemlji i inostranstvu,
-organizuje i učestvuje u kreiranju i izvođenju performansa sa umetnicima različitih profila iz zemlje i inostranstva
-organizuje konkurse za mlade kompozitore iz zemlje i inostranstva radi unapređivanja savremene muzike u Srbiji
- pomaže i objavljuje knjige, zbirke, priručnike , publikacije i časopise, kao i elektronske medije, u skladu sa zakonom vršeći odabir najpovoljnih partnera i kompanija koje su potrebne u okviru izdavačkog procesa
-stalnim kontaktom sa nadležnim institucijama i ostalim udruženjima promoviše vaspitno –obrazovne vrednosti muzike kao i celokupne kulture i umetnosti kroz radionice, kurseve, predavanja, tribine,konferencije, stručne skupove, kampove, seminare, koncerte
- organizuje i kontaktira stručne radnike i eksperte radi ostvarenja navedenih ciljeva, i
- sarađuje i kontaktira sa drugim sličnim udruženjima, međunarodnim, vladinim i nevladinim oraganizacijama, muzičkim školama, elektronskim i pisanim medijima i svima koji mogu da učestvuju u ostvarenju navedenih ciljeva.

Naziv i sedište
Član 4.
Naziv Udruženja je: Udruženje građana « Da se IzvoZdi »
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: DIZ Associaton
Skraćeni naziv je: DIZ
Udruženje ima sedište u Beogradu
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije i van Republike Srbije.
Udruženje može otvarati ogranke i podružnice sa sedištem u drugim gradovima Srbije, koji su organizacioni delovi udruženja.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
Član 5.
Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Predsedniku Udruženja .
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.
Član 6.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Predsednika Udruženja.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva
Član 7.
Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) obavlja druge poslove koje mu poveri Predsednik udruženja .

Unutrašnja organizacija

Član 8.
Organi Udruženja su Skupština, Potpredsednik i Predsednik Udruženja.
Funkciju lica ovlašćenog za predstavljanje i zastupanje Udruženja vrši Predsednik Udruženja a u njegovom odsustvu potpredsenik ili, po potrebi predsednik Udruženja može imenovati zamenika.

Član 9.
Skupština udruženja je najviši organ Udruženja i čine je svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom u 2 meseca.
Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Predsednika udruženja kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine.
Inicijativa se podnosi Predsedniku udruženja u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva Predsednik udruženja pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.
Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.
Skupština:
1)usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
2)donosi dugoročne i godišnje programe rada
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava Predsednika i Potpredsenika Udruženja
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Predsednika Udruženja;
6) razmatra i usvaja godišnji finansijski plan i usvaja završni račun
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
8)Utvrđuje politiku i platformu saradnje sa međunarodnim organizacijama i domaćim i inostranim finansijsko-kreditnim institucijama i u okviru toga donosi odgovarajuće odluke
9) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
10)Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
11)Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
12)Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
Član 10.
Predsednik i potpredsenik udruženja je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Mandat Predsednika i potpredsednika Udruženja traje dve (2) godine i može se ponovo birati na istu funkciju.
Član 11.
Predsednik Udruženja zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik Predsednika Udruženja je ovlašćen da, u odsustvu Predsednika Udruženja, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.
Član 12.
Predsednik udruženja:
1) organizuje i vodi poslovanje Udruženja
2) zastupa i predstavlja Udruženje prema trećim licima
3) stara se o zakonitosti rada Udruženja i odgovara za zakonitost rada Udruženja
4) odlučuje o angažovanju lica za poslove u Udruženju, o prestanku angažovanja i njihovoj odgovornosti u vezi sa poverenim poslovima
5) poverava posebne poslove pojedinim članovima
6) daje smernice zaposlenima za ostvarivanje poslovne politike
7) donosi finansijske odluke
8)donosi opšte akte koje ne donosi Skupština
9)odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje jedne trećine članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna , koji podnosi Skupštini na usvajanje
10)odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25 stav 2 zakona o Udruženjima i , po potrebi , određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak
11) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu , zakonom ili ovim Statutom ovlašćeni drugi organi Udruženja.


Ostvarivanje javnosti rada
Član 13.
Rad Udruženja je javan.
Predsednik Udruženja se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.
Član 14.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima iz oblasti umetnosti.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima
Član 15.
Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.
Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare, organizovanjem muzičkih festivala, muzičkih takmičenja i drugih oblika obrazovanja iz oblasti muzike i umetnosti, kao i prodajom publikacija, pisanjem projekata za druga lica kroz institucije i proizvoda nastalih kao rezultat edukativnih radionica

Privredna delatnost kojom se stiče dobit
Član 16.
Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost :
9002- Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti
- pomoćne aktivnosti u okviru izvođačke umetnosti, pozorišnih plesnih predstava, koncerata i operskih predstava i drugih vrsta scenskog izvođenja:
- aktivnosti reditelja, producenata, scenografa i scenskih radnika, majstora svetla
- aktivnosti producenata ili organizatora umetničkih događaja, sa scenskom opremom ili bez nje
- Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti
- konzervaciju i restauraciju umetničkih dela kao što su slike, filmovi, knjige, notni zapisi i muzika
-Pomoćne obrazovne delatnosti
- nenastavne aktivnosti koje daju podršku obrazovnim procesima ili sistemima:
* obrazovni konsalting
* savetodavne aktivnosti za usmeravanje u obrazovanju
-Izdavanje knjiga
-Izdavanje knjiga u štampanom ili elektronskom obliku, u audio-zapisu ili na internetu
brošura, prospekata, letaka i sličnih publikacija, uključujući izdavanje rečnika i enciklopedija
atlasa, mapa i karata
enciklopedija na kompakt-diskovima (CD-ROM)
-Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- izdavanje (uključujući on-line): kataloga, fotografija, gravira i razglednica čestitki, formulara, postera i reprodukcija umetničkih dela, reklamnog materijala, ostalog štampanog materijala
izdavanje statističkih i drugih informacija
- izdavanje (uključujući on-line): kataloga, fotografija, gravira i razglednica čestitki, formulara, postera i reprodukcija umetničkih dela, reklamnog materijala, ostalog štampanog materijala
izdavanje statističkih i drugih informacija
- proizvodnju kinematografska dela, televizijskog programa (televizijskih serija, doku- mentarnih filmova itd.) ili televizijskih reklama
- umnožavanje zvučnih zapisa
- umnožavanje filmskih i drugih video-zapisa sa mastera
- umnožavanje softvera i podataka sa mastera na CD-ove i trake

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.
Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Prestanak rada udruženja
Član 17.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka rada Udruženja
Član 18.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina znaka, logotipa i pečata
Član 19.
Udruženje ima svoj znak, logotip i pečat.
Logotip udruženja sadrži  skraćeni naziv udruženja stilizovan tako da slova uzimaju forme notnih simbola.
Pečat udruženja je okruglog oblika koji po obodu ima ispisan naziv udruženja na srpskom jeziku ćirilicom ,,Udruženje građana « Da se Izvozdi » i prevod na engleskom jeziku, a u sredini znak udruženja, logotip.
Odluku o detaljima vizuelnog identiteta i njihovoj promeni donosi Predsednik udruženja.

Završne odredbe
Član 20.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o Udruženjima.
Član 21.
Ovaj statut obavezuje ugovorne strane danom donošenja a kao opšti akt Udruženja stupa na snagu u trenutku upisa u registar.
Izmene i dopune ovog statuta biće validne samo ako su u pisanoj formi i ako postoji saglasnost članova predviđenim ovim statutom.


Predsedavajući osnivačke skupštine Udruženja
u Beogradu 08.11.2015.


Vojislav Jovanović